Ông Nguyễn Trường Sơn

Giám đốc Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, P. Chủ tịch HHQCVN.

  • Cùng Thể loại