Top 10: Bộ nhận diện J&D Cosmetics

Bộ nhận diện thương hiệu của Nhãn hàng J&D Cosmetics.