Top 10: Viettel Store - Điểm đến cung cấp dịch vụ di động

Sản phẩm: Di động
Mô tả ý tưởng: Chiến dịch khuyến mại hấp dẫn
Nội dung: Lời thông báo về chương trình khuyến mại, cam kết bán hàng, cùng các chương trình hậu đại.