Vai trò của quảng cáo trong sự phát triển của nền kinh tế (Phần 3)

Quảng cáo là một ngành dịch vụ lệ thuộc lớn vào ý tưởng sáng tạo, khai thác tối đa sự độc đáo, tính mới lạ trong cách biểu hiện nhưng cũng chịu sự tác động của văn hóa, thuần phong mỹ tục của mỗi quốc gia, dân tộc, nhóm cộng đồng tiếp nhận quảng cáo.

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, hiện nay ở nước ta có 'khoảng 5.000 công ty kinh doanh lĩnh vực quảng cáo, truyền thông, PR, tổ chức sự kiện' [5, tr.3]. Ngoài ra, tại các tỉnh, thành phố còn nhiều những cửa hàng dịch vụ dưới vốn pháp định cũng thực hiện làm biển quảng cáo. Bên cạnh đó, 'lực lượng 857 cơ quan báo chí, 105 báo, tạp chí điện tử, 67 đài Phát thanh - Truyền hình' [6, tr.4] cũng đang phát huy mạnh quảng cáo trên phương tiện của mình. Với lực lượng doanh nghiệp đông đảo tham gia kĩnh doanh lĩnh vực quảng cáo như vậy nhưng  '80% ngân sách quảng cáo tại Việt Nam hiện nay được thực hiện bởi các công ty quảng cáo đa quốc gia' [5, tr.5] dù họ có “khoảng 30 công ty quảng cáo đa quốc gia và các văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam” [5, tr.5], trong khi doanh nghiệp quảng cáo của Việt Nam chỉ chiếm được phần còn lại. Có thể thấy, các doanh nghiệp hoạt động quảng cáo tại Việt Nam đang chịu sức cạnh tranh mạnh từ các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài với công nghệ, trình độ  và vốn lớn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp của Việt Nam cũng có điều kiện tiếp cận với công nghệ tiên tiến và học hỏi kinh nghiệm, từng bước mở rộng hoạt động, nâng cao khả năng cạnh tranh…

Dù Luật Quảng cáo chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 tạo hành lang pháp lý quản lý hoạt động quảng cáo nhằm thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo trong khuôn khổ của pháp luật. Tuy nhiên, những hạn chế trong các quy định của pháp luật quản lý hoạt động quảng cáo còn bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo: Một số quy định trong Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn mang tính định tính gây những cách hiểu khác nhau trong quá trình quản lý và việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân; Mâu thuẫn trong quy định về thủ tục hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn của các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quảng cáo; bất cập trong quy định về quy chuẩn xây dựng biển quảng cáo tại TT số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng… là những rào cản gây khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo và công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

Nhà nước ta quan niệm: Ngành quảng cáo là một ngành kinh tế trong văn hóa, do vậy mục tiêu của hoạt động quảng cáo không chỉ đơn thuần là lợi nhuận mà hết sức chú trọng  nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII. Để hoạt động quảng cáo thực hiện được nhiệm vụ đó cần có định hướng và giải pháp quản lý hoạt động quảng cáo nhằm phát huy những nhân tố tích cực, giảm thiểu tác động của những nhân tố tiêu cực.

Quảng cáo có tác động tích cực không chỉ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn góp phần tác động tới sự phát triển văn hóa, xã hội. Quảng cáo là một ngành dịch vụ lệ thuộc lớn vào ý tưởng sáng tạo, khai thác tối đa sự độc đáo, tính mới lạ trong cách biểu hiện nhưng cũng chịu sự tác động của văn hóa, thuần phong mỹ tục của mỗi quốc gia, dân tộc, nhóm cộng đồng tiếp nhận quảng cáo. Đặc biệt, ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, tính tương tác trong xã hội ngày càng tăng cao thì trong chừng mực nhất định, văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc cũng có tác động trở lại với quảng cáo; giúp lựa chọn những quảng cáo phù hợp và phản hồi, loại bỏ những quảng cáo trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Vì vậy, người làm quảng cáo không chỉ cần sự sáng tạo mà cần có vốn hiểu biết sâu sắc về văn hóa, truyền thống của các đối tượng tiếp nhậnquảng cáo để thực hiện cho phù hợp, đảm bảo được hiệu quả quảng cáo cao nhất.

Để phát triển kinh tế nhưng vẫn bảo tồn, phát huy được các giá trị của văn hóa, xã hội thì nhà nước phải quản lý hoạt động quảng cáo. Tùy theo điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của từng nước mà hoạt động quảng cáo được hình thành, phát triển trong môi trường khác nhau và cũng được pháp luật của mỗi nước điều chỉnh, quản lý khác nhau. Năm 2012, Luật Quảng cáo ra đời tạo hành lang pháp lý quản lý hoạt động quảng cáo, cùng với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực có tác động tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động quảng cáo.

 

 

  • Cùng Thể loại